19.02.2013

Отговор на запитване във връзка с „Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и областната транспортна схема – квота Поморие, групирани в 3 (три) пакета”

ДО

ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В отговор на запитване във връзка с „Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и областната транспортна схема – квота Поморие, групирани в 3 (три) пакета”

Ви предоставяме следното разяснение:

 

ВЪПРОС 1:

Във връзка с декларация – Приложение № 9:

Т. „Превоз на Общински футболен отбор – Поморие и общински хандбален отбор – Поморие” , бихме искали да ни конкретизирате по – подробно дали посочения превоз да е безплатен или с намаление, е т. „Превоз на ученици, живущи в населени места, намиращи се на територията на Община Поморие до учебни заведения, в които са записани и които се намират на територията на Общината” дали Пакет 1 включва Дружеството да изпълнява като задължение специализиран превоз на тази група пътници.

 

ОТГОВОР 1:

За всяко от предоставяните социални облекчения, при оценяването ще получите съответния брой точки – 50 точки за всяка от подточките.

В случай, че предложите превоза на Общинския футболен отбор и Общинския хандбален отбор да бъдат изцяло за сметка на управляваното от вас дружество следва да получите и максималния брой точки – 50 точки. Ако предлагате превоза на Общинския футболен отбор и Общинския хандбален отбор Община Поморие да бъде на преференциална цена, точките които ще Ви бъдат начислени по тази подточка следва да бъдат намалени.

Относно „Превоз на ученици, живущи в населени места, намиращи се на територията на Община Поморие до учебни заведения, в които са записани и които са намират на територията на Общината” уточняваме, че не се налага специализиран превоз на тази група пътници по пакет 1, но предлагането на преференциални условия за използването от учениците на обществения транспорт, по линията по която кандидатствате, ще повлияе на оценяването на офертата.

С уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

Кмет  на Община Поморие