18.02.2013

Обявления по ЗУТ от 18.02.2013г.

На основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци на Иван Христов Томов, н-ци на Гюрга Христова и н-ци на Мара Христова – заинтересована страна, заповед №РД-16-105/ 22.01.2013г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ І, ІІІ, VІІ, VІІІ и ІХ в кв.12 по плана на с. Каменар. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 18.02.2013г.

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Тодорка Савова Петкова – заинтересована страна, заповед №РД-16-1205/ 28.08.2008г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 004095 в м. „Сухата река” в землището на с. Лъка. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 18.02.2013г.