18.02.2013

Отговор във връзка с обществена поръчка по ЗОП с предмет „Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“

Ви предоставяме следното разяснение:

ВЪПРОС 1:

С настоящото писмо, Ви молим да ни разясните в какво се изразява искането за документи за участие в „Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1, Процедура BG161P0005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж.

ОТГОВОР 1:

Документацията, свързана с обявление за обществена поръчка с № 00712-2013- 0003 с предмет „Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“ е публикувана за свободно и безплатно изтегляне в профил на купувача на Община Поморие с Интернет адрес: http://pomorie.org/web/?cat=l 79 и ще е достъпна от момента на публикуване на обявлението и решението до изтичане на срока за получаване на документацията за участие, посочен в обявлението без никакви допълнително поставени условия.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ