15.02.2013

Конкурс за позиция: Финансист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие“

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС

Позиция: Финансист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”.

Вид на договора: срочен трудов, пълно работно време

Възнаграждението се осигурява от бюджета на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

Изпитателен срок: 3 месеца

Образование:

Висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в областта на икономика, бизнес администрация, публична администрация, финанси или еквивалентна.

Специфични изисквания:

–  опит в отчитане напредъка по проекти, финансирани от Предприсъединителните и/или Структурните фондове на ЕС.

–  не по-малко от 1 година професионален опит в областта на изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти;

–  познаване и ползване на правилата и процедурите свързани с финансовото управление и отчитане на средствата от ЕС;

–  добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.;

–  -опит в работа в екип.

Предимства:

–                опит в изпълнението и/или мониторинга на проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007 – 2013г.

Описание на длъжността:

Финансист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие.

Финансиста по проекта е част от звеното за изпълнение на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, което включва ръководител, координатор, строителен инженер ПСОВ и дълбоководно заустване и строителен инженер ВиК мрежа, финансист, юрист, представител на „ВиК” ЕАД – Бургас. В рамките на проекта ще бъдат ангажирани и трети страни – външни изпълнители, ангажирани с изпълнението на основните проектни дейности.

Основни функции:

 • Отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи;
 • Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки относно разходните им части;
 • Проверява изготвените от външната техническа помощ искания за средства по проекта;
 • Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;
 • Подпомага обобщаването на месечните отчети, изготвяни от външната техническа помощ от името на бенефициента.
 • Отговаря за осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект;
 • Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство;
 • Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството;
 • Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта;
 • Изготвя необходимите справки, удостоверения и др. във връзка с възнагражденията  по проекта;
 • Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на служителя по нередности на Бенефициента или на Ръководителя на проекта;
 • Замества лицето по нередности в негово отсъствие.

Провеждане на конкурса:

Финансиста по проекта се избира в съответствие с изискванията на ПМС 330 от 05.12.2011г. за допълнение на ПМС 62 от 2007г. и Указанията на Управляващия орган за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, интервю и тест.
 4. Необходими документи:

–  писмо за заявяване на интерес;

– декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е „свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

–  професионална автобиография на български, в Europass формат

–  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

–  копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или еквивалент)

–  други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Място на подаване на документите: Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Солна” № 5, деловодство

Срок за подаване на документи: 17:00 часа на 18.03.2013 г.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Поморие, както и на Интернет страницата на Община Поморие.

Подробна информация за Проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” може да бъде намерена на Интернет страницата на Община Поморие – http://pomorie.org, Раздел «Програми и проекти».

Заявление