15.02.2013

Конкурс за позиция: Юрист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЯВЯВА  

КОНКУРС

Позиция: Юрист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”.

Възнаграждението се осигурява от бюджета на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

Вид на договора: срочен трудов, пълно работно време

Изпитателен срок: 3 месеца

Образование:

Магистърска степен в областта на правото;

Специфични изисквания:

–  минимум 3 години професионален опит в областта на обществените поръчки.

–  отлично познаване на нормативната база, свързана с принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки;

–  доказан опит в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

–  опит в работа по проекти, финансирани със средства от ЕС и/или други източници;

–  добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, правно-информационни продукти, Internet и др.;

–  -умения за работа в екип.

Предимства:

–                владеене на английски език и/или друг от работните езици на ЕС;

Описание на длъжността:

Юрист по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие.

Юриста по проекта е част от звеното за изпълнение на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, което включва ръководител, координатор, строителен инженер ПСОВ и дълбоководно заустване и строителен инженер ВиК мрежа, финансист, юрист, представител на „ВиК” ЕАД – Бургас. В рамките на проекта ще бъдат ангажирани и трети страни – външни изпълнители, ангажирани с изпълнението на основните проектни дейности.

Основни функции:

 • Съгласува изготвените от външната техническа помощ проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението по проекта;
 • Организира провеждането на обществени поръчки за дейности, попадащи в обхвата на проекта;
 • Окомплектова проектите на документации за участие за планирани обществени поръчки по проекта и тяхното предоставяне за извършване на предварителен контрол от страна на Междинното звено;
 • Организира подготовката на договори за обществени поръчки и на допълнителни споразумения към тях;
 • Окомплектова документации за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното предоставяне за извършване на последващ контрол от страна на Междинното звено;
 • Осъществява процесуално представителство за нуждите на проекта;
 • Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите компетенции;
 • Отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проекта;
 • Подготвя и поддържа всички необходими документи и регистри за нередности по проекта;
 • Осигурява връзката с външната техническа помощ във връзка с подготовката на тримесечните доклади за нередности.
 • Отговаря за поддържането на цялостен архив по изпълнение на проекта;
 • Изготвя и поддържа регистри на документите в архива на проекта;
 • Подпомага ръководителя на проекта при извършването на одити и проверки на място;
 • Осигурява достъп на членовете на екипа на ЗИП до документацията по проекта, с цел изпълнение на задълженията им;
 • Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Ръководителя на проекта.

Провеждане на конкурса:

Юриста по проекта се избира в съответствие с изискванията на ПМС 330 от 05.12.2011г. за допълнение на ПМС 62 от 2007г. и Указанията на Управляващия орган за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, интервю и тест.
 4. Необходими документи:

–  писмо за заявяване на интерес;

– декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е „свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

–  професионална автобиография на български, в Europass формат

–  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

–  копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или еквивалент)

–  други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Място на подаване на документите: Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Солна” № 5, деловодство

Срок за подаване на документи: 17:00 часа на 18.03.2013 г.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Поморие, както и на Интернет страницата на Община Поморие

Подробна информация за Проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” може да бъде намерена на Интернет страницата на Община Поморие – http://pomorie.org, Раздел «Програми и проекти».

Заявление