15.02.2013

Конкурс за позиция: Строителен инженер – ВиК мрежа по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС

Позиция: Строителен инженер – ВиК мрежа по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”.

Вид на договора: срочен трудов, пълно работно време

Възнаграждението се осигурява от бюджета на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

Изпитателен срок: 3 месеца

Образование:

Магистърска степен по специалността „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна специалност.

Специфични изисквания:

–                минимум 3 години професионален опит във ВиК сектора в сферата на придобитата специалност.

–                добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.;

–                умения за работа в екип.

Описание на длъжността:

Строителен инженер – ВиК мрежа по проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие.

Строителен инженер – ВиК мрежа по проекта е част от звеното за изпълнение на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, което включва ръководител, координатор, строителен инженер ПСОВ и дълбоководно заустване и строителен инженер ВиК мрежа, финансист, юрист, представител на „ВиК” ЕАД – Бургас. В рамките на проекта ще бъдат ангажирани и трети страни – външни изпълнители, ангажирани с изпълнението на основните проектни дейности.

Основни функции:

  • Контролира цялостната дейност на външната техническа помощ по техническото управление на компонентите на проекта на територията на гр. Поморие – ВиК мрежа
  • Подпомага външната техническа помощ при осъществяване контакт с органи и институции, които имат отношение към техническото изпълнение на проекта;
  • Оказва съдействие на външната техническа помощ при наблюдението и контрола върху техническото изпълнение на сключения договор за обществена поръчка – ВиК мрежа;
  • Оказва съдействие на външната техническа помощ при контрола за спазването на графика за изпълнение на строителството по проекта на гр. Поморие – ВиК мрежа;
  • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на Бенефициента.

Провеждане на конкурса:

Строителен инженер – ВиК мрежа по проекта се избира в съответствие с изискванията на ПМС 330 от 05.12.2011г. за допълнение на ПМС 62 от 2007г. и Указанията на Управляващия орган за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
  2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
  3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, интервю и тест.
  4. Необходими документи:

–  писмо за заявяване на интерес;

– декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е „свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

–  професионална автобиография на български, в Europass формат

–  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

–  копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или еквивалент)

–  други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Място на подаване на документите: Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Солна” № 5, деловодство

Срок за подаване на документи: 17:00 часа на 18.03.2013 г.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Поморие, както и на Интернет страницата на Община Поморие: http://pomorie.org .

Подробна информация за Проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” може да бъде намерена на Интернет страницата на Община Поморие – http://pomorie.org, Раздел «Програми и проекти».

Заявление