15.02.2013

Конкурс за позиция: Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЯВЯВА  

КОНКУРС

Позиция: Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”.

Вид на договора: срочен трудов, пълно работно време

Възнаграждението се осигурява от бюджета на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

Изпитателен срок: 3 месеца

Образование:

Висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в областта на икономика, бизнес администрация, публична администрация, мениджмънт, технически науки или еквивалентна.

Специфични изисквания:

–  опит в отчитане напредъка по проекти, финансирани от Предприсъединителните и/или Структурните фондове на ЕС.

–  не по-малко от 1 година професионален опит в областта на изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти;

–  познаване и ползване на правилата и процедурите свързани с изпълнение на средствата от ЕС;

–  добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.;

–  -опит в работа в екип.

Предимства:

–                опит в изпълнението и/или мониторинга на проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007 – 2013г.

Описание на длъжността:

Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие.

Координаторът на проекта е част от звеното за изпълнение на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, което включва ръководител, координатор, строителен инженер ПСОВ и дълбоководно заустване и строителен инженер ВиК мрежа, финансист, юрист, представител на „ВиК” ЕАД – Бургас. В рамките на проекта ще бъдат ангажирани и трети страни – външни изпълнители, ангажирани с изпълнението на основните проектни дейности.

Основни функции:

 • Подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения;
 • Координира дейността на екипа за управление на проекта;
 • Координира работата между екипа за управление на проекта и външната техническа помощ;
 • Изготвя кореспонденцията от името на ЗИП до всички заинтересовани страни по проекта;
 • Получава изготвените месечни справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта, за които отговаря външната техническа помощ;
 • Оказва съдействие на външната техническа помощ при изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на Бенефициента или на Ръководителя на проекта;
 • Замества служителя, отговорен за съхранението на документацията по проекта в негово отсъствие;
 • Изпълнява функциите на експерт по информация и публичност по проекта като подпомага и контролира работата на изпълнителя на договора за изпълнение на мерки за информация и публичност, в т.ч. осигуряване на контакт със заинтересовани медии и други институции, водене на регистър с изпълнените мерки за информация и публичност, следене на графика за изпълнение на мерките за информация и публичност и др.

Провеждане на конкурса:

Ръководителят на проекта се избира в съответствие с изискванията на ПМС 330 от 05.12.2011г. за допълнение на ПМС 62 от 2007г. и Указанията на Управляващия орган за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013г.

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, интервю и тест.
 4. Необходими документи:

–  писмо за заявяване на интерес;

– декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е „свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

–  професионална автобиография на български, в Europass формат

–  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

–  копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или еквивалент)

–  други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Място на подаване на документите: Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Солна” № 5, деловодство

Срок за подаване на документи: 17:00 часа на 18.03.2013 г.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Поморие, както и на Интернет страницата на Община Поморие: http://pomorie.org .

Подробна информация за Проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” може да бъде намерена на Интернет страницата на Община Поморие – http://pomorie.org, Раздел «Програми и проекти».

Заявление