15.02.2013

Обявления по ОВОС от 15.02.2013г.

О Б Я В А

       На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

У В Е Д О М Я В А М Е:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: Изграждане на  общински паркинг в УПИ І240, кв.229,  УПИ V5054, кв.232, УПИ І5018, кв.228 и УПИ VІІІ260, кв.229

За облекчаване паркирането и благоустрояване района около сградата на Община Поморие ще се изградят паркинги в УПИ I240 в кв.229 и УПИ V в кв.232, както и два временни паркинга в  УПИ I5018 в кв.228 и УПИ VIII260 в кв.229, участък (около 30 м.) от улицата от ОТ 1085 – ОТ1014 към ОТ1015 и  участък (около 65 м.) . На площадката ще са разположени 30 паркоместа от които 2 паркоместа са предвидени за инвалиди.

Към настоящия момент по ул. „Генерал Скобелев“ от страната на сградата на Община Поморие има съществуващ джоб за перпендикулярно паркиране в който са поместени 23 паркоместа от които 2 паркоместа са предвидени за инвалиди. От срещуположната страна ще се обособи джоб за успоредно паркиране, в който ще са поместени 17 паркоместа.

От  паркинга който е разположен в уличната регулация ще се влиза и във временния паркинг който е разположен в  УПИ VIII260 в кв.229. На площадката ще има разположени 24 паркоместа, 2 от които са предназначени за инвалиди. Радиусите на бордюрните криви при входа (изхода) ще са с R= 2.5 м.

В УПИ  I5018 в кв.228 ще се изгради временен паркинг с 15 паркоместа, 1 от които е предназначено за инвалиди. Радиусите на бордюрните криви при входа (изхода) ще са R= 3 м.

Съществуващата спирка по ул. „Солна“ , която е маркирана с маркировка, ще се обособи в джоб. Ширината на джоба ще е 3.0 м., дължината на пълната ширина ще е 12.0 м., скосяването при входа ще бъде 13.8 м., а скосяването при изхода – 13.6 м.

В района на паркинга по ул. „Солна“ има съществуващи дървета, като голяма част от тях, които попадат в обхвата на тротоара ще се запазят.

Повърхностното отводняване на настилката ще се осъществява по гравитачен път, като чрез надлъжния и напречния наклон, водата се канализира покрай бетоновите бордюри до проектните дъждоприемни шахти. Ще се изградят 8 двойни дъждоприемни оттока, като на паркинга в УПИ  I5018 в кв.228.

Настилката по улиците  ще се ограничава от бетонови бордюри 15/25/100, а тротоарната настилка ще се ограничава от бетонови бордюри 8/16/50 .

Настилката в площта на паркингите ще е ограничена от бетонови бордюри 15/25/100.

По време на строителството и експлоатацията  няма да се използват природни ресурси

Строителните отпадъци ще се извозват на депо по схема указана от Община Поморие.

Не се очаква отделяне на отпадъчни води.

За  повече информация „отдел УТООС”,тел: 059622088