14.02.2013

Заповед № РД – 16 – 159/14.02.2013г.

З А П О В Е Д

№ РД – 16 – 159 14.02.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 417 / 20.12.2012г. на Общински съвет – Поморие

ОТКРИВАМ:

I.Конкурсна процедура за избор на управител на общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД- гр.Поморие.

1.Обект на конкурса: Избор на управител на общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД- гр.Поморие.

2.Изисквания към кандидатите:

2.1. да притежават образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по мениджмънт или образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2.2. да имат най – малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист.

Кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

3. Необходими документи:

3.1. копие от документ за самоличност;

3.2. европейски формат на автобиография;

3.3. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по – дълъг от 3 (три) месеца са преустановили трудовата си дейност;

3.4. документ за завършена образователно – квалификационна стена „магистър” по медицина, съответно по дентална медицина и документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или документ за завършена образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

3.5. документ, доказващ наличието на изискуемия трудов стаж;

3.6. свидетелство за съдимост;

4. Програма на кандидата за развитието и дейността на лечебното заведение- общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД- гр.Поморие за тригодишен период, като за целта лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

5. Заявленията за участие в конкурса, в свободен текст, заедно с необходимите документи и програмата на кандидата за развитие се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Документи за участие в конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД- гр.Поморие” и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, в срок до 17.00 часа на 26.02.2013г.

6. Информация относно темите – предмет на събеседването, допуснатите кандидати могат да получат в периода 11-14.03.2013г. от Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5,

7. Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на 27.02.2013г. от 10,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

Eтап II: представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период – 06.03.2013г. от 10,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

Етап III: събеседване с кандидатите 15.03.2013г. от 10,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;

8. Проект на договора, утвърден от Общински съвет Поморие, ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД-гр. Поморие кандидатите могат да получат до 26.02.2013г. от Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

II. Комисията за избор на управител да осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и на основание чл.20, ал.8 от Наредба №10 за реда за упражнява на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и да представи на Общински съвет-Поморие протокола с класираните кандидати в срок до 07.04.2013г.

III. Заповедта да се публикува на сайта на Община Поморие.

 

Иван Алексиев /П/

Кмет на Община Поморие