13.02.2013

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №411/20.12.2012г. на Общински съвет гр.Поморие и Заповед №РД-16-153/12.02.2013г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

І.Предмет:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

2901/16.06.2005г.

с.Медово

УПИ І кв.15

Дворно място

600кв.м.

15000,00лв.

2902/16.06.2005г.

с.Медово

УПИ ХХХ кв.15

Дворно място

830кв.м.

20750,00лв.

ІІ.Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена на имота /без ДДС/.

Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG10IORT73783317000103; BIC:IORTBGSF, “Инвестбанк”АД клон Бургас.

ІІІ.Утвърдената тръжна документация, се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 20,00лв /без ДДС/ в срок до 04.03.2013г. /11.03.2013г. за втората дата на търга/.

ІV.Дата за провеждане на търга 06.03.2013г. от 14,00ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документите за участие в търга до 04.03.2013г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3. Съгласно чл.64 ал.4 т.8 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определям стъпка на наддаване в размер на 1% от началната тръжна цена.

V.Право на участие: За да бъдат участниците в публичния търг легитимни, същите трябва да представят на комисията:

–         входирано в деловодството на Община Поморие заявление за участие в търга;

–         документ удостоверяващ внесен депозит за участие в търга;

–         документ за закупени тръжни книжа;

–         копие от документ за самоличност;

–         удостоверение за актуално състояние по ЗТР;

–         документ за липса на задължения към Община Поморие, издаден от Дирекция “ПМДТ”;

–         удостоверение за липса на задължения към НАП;

–         удостоверение за липса на задължения към Д”БФСД” и ОП”СУОИ”

–         копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник /оригиналът се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/

–         банкова сметка за възстановяване на внесения депозит за неспечелилите участници

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 13.03.2013г. от 14,00ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 11.03.2013г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

От администрацията

За справки: Община Поморие, стая №27, тел.0596/2-58-45