13.02.2013

Обявление по ЗУТ от 13.02.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-15/ 09.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване за базова станция на „Виваком”, „Поморие корпус 1 ПИ 2679, гр.Поморие /БС 3103/”.