13.02.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Проектиране и строителство (инженеринг) на обект:„Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: С договора се предвижда подобряване на ВиК инфраструктурата в град Поморие и региона чрез пречистване на отпадните води посредством реконструкция и модернизация на ПСОВ – град Поморие (пречистваща водите на гр. Поморие и кв. Сарафово – квартал на гр. Бургас), до постигане на изискванията за заустване в „чувствителна зона”, т.е. с предвидено отстраняване на азот и фосфор. Реконструкцията и модернизацията на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие, включва най-общо: – Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие (в рамките на самата площадка, вкл. рехабилитация и преасфалтиране на главния довеждащ път); – Изграждане на ново дълбоководно заустване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2013 г.  17:00
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 523479 Решение 13.02.2013 г. 13.02.2013 г.
2 523482 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 13.02.2013 г. 13.02.2013 г.
3 525460 Решение 25.02.2013 г. 25.02.2013 г.

 

Документация