13.02.2013

Отваряне на ценовите оферти по поръчка: „Доставка на строителни материали и бетонови изделия на територията на Община Поморие по обособени позиции за период от 24 (двадесет и четири) месеца”

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 14.02.2013 г. в 14.00 часа в гр. Поморие, в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5 ще бъдат отворени и оповестени предложените цените на участниците в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка на строителни материали и бетонови изделия на територията на Община Поморие по обособени позиции за период от 24 (двадесет и четири) месеца”, обявена с Решение № ОП-020/15.11.2012г.  на инж. Кунчо Гайдов, заместник-кмет при Община Поморие и публикувано обявление в АОП № 509118/15.11.2012 г., преписка № 00712-2012-0014 от 15.11.2012 г.

С уважение /п/

Илияна Калудова

Председател на комисия

За провеждане на обществената поръчка.