12.02.2013

Обявление относно: „Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ( публикувана с публична покана, обявена в регистърана обществени поръчки в АОП с № 9011335/21.01.2013 г.)

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-131/30.01.2013 г. за разглеждане и класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ,  обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № № 9011335/21.01.2013 г. г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците и определени за изпълнители  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  както следва:

  1. На първо място „ГЕОГРАФИКА” ООД с 94,28 (деветдесет и четири цяло и двадесет и осем стотни) точки.

2. На второ място „Е-ТУРС” ООД с 81,79 (осемдесет и едно цяло и седемдесет и девет стотни) точки.

Определен за изпълнител – ГЕОГРАФИКАООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ        /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ