12.02.2013

Обявление относно: „Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ( публикувана с публична покана, обявена в регистърана обществени поръчки в АОП с № 9011333/21.01.2013 г.) 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-130/30.01.2013 г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер № № 9011333/21.01.2013 г. г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците и определени за изпълнители  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина“, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.    както следва:

  1. На първо място „Яна тур България” ЕООД с 100,00 (сто) точки.

Определен за изпълнител – „Яна тур България” ЕООД

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ        /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ