12.02.2013

Разяснение относно публична покана с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче“-с. Страцин, община Поморие“

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на относно провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче“-с. Страцин, община Поморие“

Разяснение