06.02.2013

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а среда и в о д и те
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

Изтегли: Съобщение