08.02.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет:“Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие. Обхватът на поръчката е посочен в поле II.2.1. от настоящото обявление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2013 г. 16:00
Състояние: Отворена

 

Съдържание

 

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 522684 Решение 07.02.2013 г. 07.02.2013 г.
2 522690 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 07.02.2013 г. 07.02.2013 г.
3 524633 Решение 20.02.2013 г. 20.02.2013 г.

 

Документация

Отговор 1

Корегирана Документация

Отговор 2

Отговор 3

Отговор 4

Информация за договор 706350