08.02.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие e постъпило:

1. Уведомително писмо с вх.№30-1069-1/05.02.2013г. от „ГЕЦ-ГИ-Георги Георгиев” ЕТ, с което се съобщава, че г-н Георги Георгиев има инвестиционно предложение за изграждане на „Нова жилищна сграда на три етажа в собствен имот с идентификатор 57491.19.456 по КККР на гр.Поморие, местност”Лахана”с площ 1050 кв.м.”