31.01.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти“

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти по обособени позиции: – проектиране и строителство на обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване” – Обособена позиция 1 и – проектиране и строителство на обект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие” – Обособена позиция 2 по проект на Община Поморие: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и Община Поморие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 521383 Решение 31.01.2013 г. 31.01.2013 г.
2 521387 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 31.01.2013 г. 31.01.2013 г.
3 523041 Решение 11.02.2013 г. 11.02.2013 г.


Документация

Корегирана методика за оценка

Отговор – 19.02.2013г.

Отговор – 26.02.2013г.

Отговор – 28.02.2013г.

Информация за договор706552

Информация за договор 706556