30.01.2013

Обявление по ОВОС от 30.01.2013г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 7912/18.01.2013 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка

Изтегли: РЕШЕНИЕ № 7912/18.01.2013 г.