22.01.2013

Заповед № РД – 16 – 62 / 18.01.2013 г.

З А П О В Е Д 

№ РД – 16 – 62 / 18.01.2013  г. 

На основание чл. 17 и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, и в изпълнение на Решение № 332 / 04.10.2012г.

О Т К Р И В А М:

конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и областната транспортна схема – квота Поморие, групирани в 3 (три) пакета както следва:

 

Изтегли:  Заповед откриване процедурата – Транспорт