21.01.2013

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина

З А П О В Е Д 

№ РД-16-96/18.01.2013  г.

Гр.Поморие

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл. 5, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 386 / 08.11.2012г. на Общински съвет Поморие

О Т К Р И В А М:

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1301 с обособени два броя позиции с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие, както следва:

– Позиция 1 – под. 157 А, 157 Б, 157 Г, 158 Г, 158 Д, 158 Е, 158 И, 161 Б, 161 Ж

– Позиция 2 – под. 156 Г, 157 Д, 157 Ж

Кандидатите имат възможност да подават оферта само за една или за всички обособени позиции.

1.1. Размер на гаранцията за участие е 3% от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Банка: Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF, както следва по позиции

–          Позиция 1 – 1115,60 лв. /хиляда сто и петнадесет лева и шестдесет стотинки/лева

–          Позиция 2 – 1225,00 лв. /хиляда двеста двадесет и пет/ лева.

Когато кандидатът подава документи за всички обособени позиции, заплаща гаранция за двете позиции.

 1. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1.Обект на открития конкурс е изпълнението на:

–           добив на дървесина в Обект № 1301 с позиции

–          – Позиция 1 – под. 157 А, 157 Б, 157 Г, 158 Г, 158 Д, 158 Е, 158 И, 161 Б, 161 Ж

–          – Позиция 2 – под. 156 Г, 157 Д, 157 Ж

2.2.Предмет на открития конкурс е:

Възлагане на дърводобив „Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от ОГТ в Обект № 1301,

– Позиция 1 – под. 157 А, 157 Б, 157 Г, 158 Г, 158 Д, 158 Е, 158 И, 161 Б, 161 Ж

– Позиция 2 – под. 156 Г, 157 Д, 157 Ж и определяне на изпълнител

2.3.Място за извършване на дейността Обект № 1301,

– Позиция 1 – под. 157 А, 157 Б, 157 Г, 158 Г, 158 Д, 158 Е, 158 И, 161 Б, 161 Ж

– Позиция 2 – под. 156 Г, 157 Д, 157 Ж в ОГТ собственост на Община Поморие

2.4. Общото прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е както следва:

 

Групи сортименти Количества м³
Техн. дърв. от средна – чб 997 м³
Техн. дърв. от дребна – чб 267 м³
Техн. дърв от дърва – чб 2737 м³

 

а)Франкировка: временен склад;

б)Цените са без начислен ДДС;

в)Цените са определени франко временен склад на обекта.

 1. Общата стойност на обекта без ДДС е 78019,50 лв/седемдесет и осем хиляди и деветнадесет лева и петдесет стотинки/ лева. Разпределена както следва по позиции:

Позиция 1 – 37186,50 лв. /тридесет и седем хиляди сто осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/лева

Позиция 2 – 40833,00 лв. /четиридесет хиляди осемстотин тридесет и три/лева

 1. IV.             Срок за изпълнение на дейностите: 30 юни 2013г.
 2. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

5.1.Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност и притежаващи удостоверение за регистрация за дейност, предмет на конкурса

5.2.Да са закупили документация за участие в процедурата

5.3.Да са внесли гаранция за участие, за всяка позиция по отделно.

5.4.Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.5.Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване –  да притежава удостоверение за осъществяване на дейности в горски територии / представя се удостоверение;

2. Техническо изискване – Да разполагат с техника за извършване на дърводобив/ минимум 2 броя моторни триони и назначени на трудови договори минимум двама работника да осъществяване на дейността.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т.V от горепосочените условия.

 1. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта в срок до 3 /три/ дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF, банкова гаранция, учредена в полза на ОП „ОГСС”. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС” .

 1.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.
 2. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”
 3.  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в сградата на ОП «ОГСС», ул. Солна №5, най-късно до 17.00 часа на 31.01.2013г. Цена на документацията: 50 /петдесет лева/ лв. (без ДДС). При повторен търг до 17.00 часа на 06.02.2013г.

 1. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа на 31.01.2013 г. в сградата на ОП «ОГСС». При повторен търг до 17.00 часа на 07.02.2013г.
 2. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата: 01.02.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

-няма подадена нито една оферта

-нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия

Втора дата 08.02.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

 1. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.30 часа през времето от 21.01.2013г. до 31.01.2013г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни.
 2.  За информация – ОП „ОГСС” лице за контакти: инж.Станимир Кушев тел. 0882 420131
 3.  С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за:

–                 възлагане на добива на дървесина  в обект № 1301 ,

която съдържа:

 

 1. Копие от Заповедта за откриване на конкурса;
 2. Обект, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове на обекта  и други документи, описващи възлаганите дейности ;
 3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;
 4. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
 5. Образец на офертата;
 6. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
 7. Срок на валидност на офертата;
 8. Проект на договор;
 9. Процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина;

 

Станимир Кушев /П/

Директор на ОП „ОГСС”