17.01.2013

Заповед № РД-16-56/17.01.2013г

З А П О В  Е Д

№  РД-16-56/17.01.2013г.

Във връзка с произвеждане  на  национален референдум на 27.01.2013г., с цел осигуряване нормална обстановка преди и след изборния ден

З А П О В Я Д В А М :

Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините,заведенията за обществено хранене, кафенета, барове, дискотеки и други обществени места  на територията на Община Поморие от 20.00 часа на 26.01.2013г. /събота/ до 22.00 часа на 27.01.2013г./неделя/.

Забранявам провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.

Длъжностните лица по гражданско състояние в кметствата да уведомят  желаещите да сключат граждански брак за горните забрани.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници  за сведение и изпълнение.

Копие от Заповедта да се връчи на началника на РПУ за сведение и съдействие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община – Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ