16.01.2013

Заповед № РД-16-51/16.01.2013г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-51

 Гр.Поморие, 16.01.2013г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.93, т.2 от АПК и чл. 71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс

ИЗМЕНЯМ:

         Заповед РД-16-1339/28.11.2012г. относно образуване избирателни секции на територията на Община Поморие за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013г. , като

ЗАКРИВАМ избирателна секция №021700050 на територията на ВПД-Сарафово поради факта , че не е налице минималният брой избиратели- 20( двадесет) за образуване на избирателна секция.

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

Контрол  по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Тони Митев Секретар на Община Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ