18.01.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C056/ 15.11.2012г. между Министерство на околната среда и водите и Община Поморие.С настоящата процедура се цели избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”. Изпълнителят следва да извършва текущо проверки, в съответствие с Насоките на Управляващия орган на ОПОС (Насоки за извършване на текущ одит на проекти финансирани със средства от ОПОС 2007 – 2013 г.) и да изготвя междинни одитни доклади към всяко междинно искане за плащане, което Възложителят изготвя. Изпълнителят следва да извърши проверки, в съответствие с Насоките на Управляващия орган на ОПОС, при приключване на проекта и да изготви окончателен одитен доклад към финалното искане за плащане, което Възложителят изготвя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.02.2013 г. 17:00
Състояние: Отворена

Съдържание

 

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 519069 Решение 18.01.2013 г. 18.01.2013 г.
2 519086 Обявление за обществена поръчка 18.01.2013 г. 18.01.2013 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Информация за договор 706351