18.01.2013

Обявления по ЗУТ от 18.01.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Ремикс” ЕООД – гр. Бургас и Петър Ненов Петров – заинтересована страна, обявление №93-06-221/ 04.12.2012г. за обявен ПУП-ПЗ за ПИ 57491.18.386 в м. „Кошарите”, гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 18.01.2013г.

 

На основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на н-ци Димитър Георгиев Пантов – Мария Николова Пантова и Георги Димитров Пантов – заинтересована страна, заповед №РД-16-1200/ 26.09.2012г. за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V в кв.138 по плана на гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 18.01.2013г.