18.01.2013

Открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с начин на трайно ползване лозя и овощни градини

ОБЯВА 

                  На основание чл.14, ал. 2 и ал. 1 от ЗОС във връзка с чл.24 а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ , Решение № 414/20.12.2012 г. на ОбС Поморие  и Заповед №РД-16-35/14.01.2012 г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 без търг или конкурс за срок  от три години на следните имоти с начин на трайно ползване лозя и овощни градини, както и размера на наемната цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Наемна цена

лв/дка

1 006026-  ов. градина с.Страцин

3.110

45.00

2 014038 – лозе с.Страцин

2.079

40.00

3 014041- лозе с.Страцин

5,007

40.00

4 014071 – лозе с.Страцин

12.300

40.00

5 004180 – лозе с.Гълъбец

1.753

40.00

6 006022 – лозе с.Гълъбец

4,002

40.00

7 006059 – лозе с.Гълъбец

6.247

40.00

8 006086 – лозе с.Гълъбец

4.966

40.00

9 009063 – лозе с.Гълъбец

1.875

40.00

10 009082-  лозе с.Гълъбец

3.035

40.00

11 100045 – лозе с.Порой

12.499

40.00

12 002046 – лозе с.Бата

0.646

40.00

13 022001 – лозе гр.Каблешково

1.107

40.00

14 022155 – лозе гр.Каблешково

6.380

40.00

 

     Право да подават заявления имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат заявление  по образец, удостоверение за актуално състояние по ЗТР или Булстат за земеделски производители, удостоверение за липса на задължения към „НАП”, удостоверение за липса на задължения към Община Поморие, Д „БФСД”, ОП „СУОИ”, копие от документ за самоличност.

         Срок за подаване на заявления за ползване под наем на трайни насаждения: 08.02.2013 г. вкл. в гр. Поморие, ОП”ОГСС” ул. „Солна №5, стая №40.

            Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.

            Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.