04.01.2013

Заповед № РД-16-9/04.01.2013г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-9

Гр.Поморие, дата 04.01.2013г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал. 1,т.1 и т.5 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ

 

1. Служителите на общинска администрация, извършващи услуги на граждани и фирми, да извършват предварителна проверка по предоставени им от Дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ информация за изискуеми задължения на лицата към Община Поморие и/или за лица, издирвани за връчване на заповеди, съобщения, актове, наказателни постановления и др. издавани от общинската и държавна администрация документи.

2. При установяване на лица, които имат установени и изискуеми задължения или са издирвани за връчване на документи, служителят, извършващ услугата, следва да покани лицето или негов представител да посети съответното учреждение или гише и да предприеме необходимите действия по процедура, след което да представи последващия документ, удостоверяващ предприетите действия, за да продължи изпълнението на съответната услуга предоставяна от общината.

3. Възлагам на директорите на дирекции, началниците на отдели и ръководителите на други общински звена да спазват стриктно горепосочения ред на предоставяне на услуги и да следят за изпълнението от подчинените им служители.

4. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните замести и к- кметове и секретаря на общината.

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на служителите на Община Поморие за сведение и изпълнение.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

Кмет на Община Поморие