17.01.2013

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор“

 
ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9011248 17.01.2013 г. Община Поморие Предмет на възлагане е упражняването на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: проект BG161РО001-1.1.11-0052 „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие” и проект BG161PO001-3.1.03-0056 „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции“, по две обособени позиции 24.01.2013

 

Pokana

Metodika

Technicheska _ specifikacia

Obrazci