17.01.2013

Обявления по ЗУТ от 17.01.2013г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

Текст на съобщенията:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВО съобщени с изх.№ 93-06-234/07.12.2012г. за Разрешение за строеж № Кр-14/03.12.2012г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „Жилищна сграда” в ПИ 11034 в м-т ”Разширението” по плана на с. Каменар   на ПАНАЙОТ ДАВИДОВ  ДАВИДОВ  И  ВЕСЕЛИНА  ДАВИДОВА  ИВАНОВА, в качеството и на съсобственик и заинтересовано лице.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,00ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 17.01.2013г.