16.01.2013

Обявления по ЗУТ от 16.01.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-42/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м.”Кошарите” и м. „Чаира”, от път І-9 с вход при км 223+240, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-43/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м.”Кошарите” и м. „Чаира”, от път І-9 с вход при км 223+240, з-ще Поморие, община гр.Поморие,.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-41/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м.”Кошарите”, от път І-9 с вход при км 223+960, з-ще Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-40/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м. „Лахана”, от път І-9 с вход при км 224+420, землище Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-45/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Еднопосочно обръщало при км 225+000 от път І-9, з-ще Поморие, община Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-44/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м. „Лахана”, от път І-9 с вход при км 224+040, землище Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-43/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Временна пътна връзка за обслужване на поземлени имоти в м. „Лахана”, от път І-9 с вход при км 223+200, землище Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-46/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение на  „Леосако Естейтс” ООД- гр.Варна, в качеството му на собственик и заинтересовано лице, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.18.283 в м. „Кошарите”, землище гр.Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-47/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение на  „Криту Терра Естейтс” ООД, в качеството му на собственик и заинтересовано лице, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.18.284  в м.„Кошарите”, землище гр.Поморие, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-48/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение на  „ЕКО ПРОДУКШЪН ПАРТНЕРШИП” ЕООД, в качеството му на собственик и заинтересовано лице, за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електроснабдяване и външно водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ 020510  в м.„Показателя”, землище гр.Каблешково, община гр.Поморие.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-49/ 16.01.2013г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение на  „„НОВА ФИШ” ООД , в качеството му на собственик и заинтересовано лице, за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод за морска вода ПЕВП ф500 за имоти 57491.16.120 и 57491.16.306 в м.„Кротиря”, землище гр.Поморие, община гр.Поморие.