14.01.2013

Стартира брегоукрепването на дигата в гр. Поморие

            Кметът Иван Алексиев даде старт на строителните работи по проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. “Морска“ в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.4-06/2010/038.

            Крайният срок за приключване е 12.05.2013, но фирмата изпълнител пое ангажимента строителните дейности да приключат до края на месец април.
            Стойността на проекта е 1 052 542,06 лева, като 52 627,21 лева са собствено финансиране от бюджета на Община Поморие, а останалите 999 914,96 лева са Безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 – 2013”

            Предвидената инвестиция включва дейности по реконструкция, укрепване и разширяване на съществуваща крайбрежна дига, намираща се в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие. Дигата представлява пасивно надлъжно брегоукрепително съоръжение, разположено в югозападния участък на бреговата ивица на града и е част от брегоукрепването на южния бряг на Поморийския полуостров.

В рамките на тази дейност се предвижда разширяване на ядрото на дигата с цел нейното усилване и укрепване, както се предвижда и изпълнението на междинни площадки – алеи в откоса на дигата с цел по-добра ефективност на предприетите мерки по разширяването и укрепването и.

Челото на дигата ще се изпълни на две нива от подредени скални блокове (кесони) с тегло 100 – 500 кг. със заливка от проникващ бетон и армирана бетонова настилка.