14.01.2013

Отговор на искане за разяснение

На вниманието на всички заинтересовани лица относно провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ) гр.Поморие”

Във връзка с постъпило запитване по факс от 09.01.2013 г. за искане за разяснение относно провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ) гр.Поморие” във връзка с реализация на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“,  договор BG161PO001/1.1-12/2011/053, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г. Ви уведомяваме, че съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП: Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. .

Срокът за получаване на документацията за участие, както и свързаният с него срок за искане на разяснения по същата е изтекъл на 07.01.2013 г., поради което Възложителят не следва да дава разяснения на запитвания, постъпили след указания срок.

 

КУНЧО ГАЙДОВ /П/

Зам. кмет на Община Поморие

упълномощен със Заповед № РД-16-109/14.02.2012 год.