11.01.2013

Обявления по ЗУТ от 11.01.2013г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ ОБЯВЯВА заповед №РД-16-1402/ 21.12.2012г. на Кмета на Общината за одобряване на задание, допускане и разрешение на  Тодорка Иванова Шерлетова, в качеството й на собственик и заинтересовано лице, за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 003127 и ПИ 003128  в м.„Болгара”, землището на с.Бата, община гр.Поморие.