10.01.2013

Докладна записка относно:Изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

ДО                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                      

П О М О Р И Е

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С КА

Адам Георгиев Адамов

Председател на  комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

         Във връзка с постъпило мотивирано предложение от инициативна група строителни предприемачи на територията на Община Поморие предлагам на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

         Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, както следва:

         1.В Раздел ІІ, чл.11 се добавя нова ал.3 със следния текст:

         „Изключение правят всички строителни процеси в дните от понеделник до петък всяка седмица до влизане в сила на забраната за строителство през летния сезон. През почивните дни събота, неделя, национални празници или празници от местно значение обявени със Заповед на Кмета на Община Поморие, тези процеси трябва да бъдат съобразени със забраните в ал.1 и ал.2 на чл.11.”

         2.Сегашната ал.3 на чл.11 става ал.4.

С уважение,

АДАМ АДАМОВ                                                               

Председател на ПК по УТСОСОС