04.01.2013

Текущи проекти на Община Поморие към 01.01.2013г.

 

Изтегли: Текущи проекти към 01.01.2013г.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ на ОБЩИНА ПОМОРИЕ

N

Наименование на Проекта, Договор за БФП Срок на Изпълнение на Проекта Обща Стойност на Проекта Източник на безвъзмездна финансова помощ Статус на Проекта

 

1

ПРОЕКТ:  „Обновяване на образователната инфраструктура – общ.Поморие”

Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/068

 

 

 

24.06.2010г- 26.12.2012г.

 

 

5 684 532 лв.

 

 

Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Проектът е изпълнен.

 

 

2

ПРОЕКТ:  „Поморие- туристическа атракция- град на солта, древна история и традиции”

Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/006

 

 

 

23.11.2011г- 23.08.2013г.

 

 

1 887 705 лв.

 

 

Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Избран  изпълнител за СМР, предстои подписване на договор.

 

3

ПРОЕКТ:  „Фестивал  „Палитра от Изкуства“

Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/030

 

 

 

09.08.2011г- 18.10.2013г.

 

 

495 672 лв.

 

 

Оперативна Програма „Регионално развитие“

2007-2013

На етап процедура по избор на изпълнители.

 

 

 

4

 

ПРОЕКТ: „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. „Морска” в кв. „Св. Георги” гр. Поморие”

 

Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/038

 

 

 

03.06.2011г.– 12.05.2013г.

 

 

1 052 542 лв.

 

 

Оперативна Програма „Регионално развитие“

2007-2013

Сключен договор с фирмата-изпълнител на СМР; предстоящо изпълнение.

 

5

 

ПРОЕКТ:  „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“

 

Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/053

 

 

 

16.03.2012г. – 16.09.2013г.

 

 

759 304, 74 лв.

 

Оперативна Програма „Регионално развитие“

2007-2013

На етап провеждане на тръжни процедури.

 

6

 

 

ПРОЕКТ:

1. „Залесяване на 235 дка. опожарена площ в землището на с. Козичино”

2. „Оборудване на 3 броя противопожарни депа”

 

Договор 02/226/00251

 

18.10.2011г. – 18.10.2013г.

 

119 380 лв.

 

„Програма за Развитие на Селските Райони” 2007-2013

 

Сключен договор с изпълнител. Предстои залесяване на опожарените площи.

 

 

7

 

ПРОЕКТ:  „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

 

Договор № DIR-51011116-C056

 

15.11.2012г.-

15.07.2015г.

 

96 359 834,48 лв.

 

Оперативна Програма „Околна среда“

2007-2013

На етап провеждане на тръжни процедури.

 

 

8

 

ПРОЕКТ:  „Изграждане на канализация, Главен канализационен колектор и рехабилитация на съпътстващата водопроводна мрежа в гр. Каблешково, общ. Поморие”

 

Схема № BG161PO005/11/1.12/02/25

 

 

Входиран в МОСВ 24.01.2012г.

 

Прединвестиционно проучване

 

Оперативна Програма

„Околна среда“

2007-2013

Проектът е в списък на резервите и в процес на съгласуване.

 

9

ПРОЕКТ:  „Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на канална помпена станция към ПСОВ „Равда” и рехабилитация на съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Ахелой, община Поморие”

 

Схема № BG161PO005/11/1.12/02/25

 

 

Входиран в МОСВ 26.01.2012г.

Прединвестиционно проучване

 

Оперативна Програма

„Околна среда“

2007-2013

 

Проектът е в списък на резервите и в процес на съгласуване.

10 ПРОЕКТ: „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ-ПОМОРИЕ”  

Одобрен с писмо от 30.07.2012

 

121 685,96 евро

 

Фонд „Козлодуй“, Мярка 3

Предстои подписване на договор.
11 ПРОЕКТ: „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов”-Поморие” Входиран в МИЕТ 31.03.2012г.  

195 754,27 евро

 

Фонд „Козлодуй“, Мярка 3

Проектът е в списък на резервите и в процес на съгласуване.

12

ПРОЕКТ: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с партньори Община Айтос и Община Руен

СхемаBG161PO001/3.2-02/2011/009

 

13.08.2012 –

13.08.2014

 

487 296 лв.

 

Оперативна Програма

 „Регионално развитие“

2007-2013

 

На етап подготовка на тръжна документация

 

Публична информация относно проекти по Оперативните програми 2007-2013 година: http://umispublic.minfin.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=1005