04.01.2013

Отговор на запитвне във връзка с публикувани публични покани за извършване на услуга одит

Отговор на запитване във връзка с публикувани публични покани за извършване на услуга одит, както следва:  „Извършване на одит на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения в жилищна зона, прилежаща към улица „Морска” в кв. ”Свети Георги”, град Поморие“,  договор BG161PO001/1.4-06/2010/038, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, ”Подкрепа за дребно-мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (с № ОП-026/28.12.2012, публикувана в регистъра на обществени поръчки под № 9010697), „Извършване на одит на проект „Фестивал „Палитра от изкуства“, договор BG161PO001/1.1-10/2010/030, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010, ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: ”Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (с № ОП-027, публикувана в регистъра на обществени поръчки под № 9010698 ), „Извършване на одит на проект „Поморие-туристическа  атракция – град  на солта, древна  история и традиции“,  договор BG161PO001/3.1-03/2010/006, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (с № ОП-028/28.12.2012, публикувана в регистъра на обществени поръчки под № 9010699), „Извършване на одит на проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и източна Стара планина“,  договор BG161PO001/3.2-02/2011/009, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011, ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: ”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (с № ОП-029, публикувана в регистъра на обществени поръчки под № 9010700) и „Извършване на одит на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“,  договор BG161PO001/1.1-12/2011/053, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: ”Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (с № ОП-030/28.12.2012, публикувана в регистъра на обществени поръчки под № 9010701).

Въпрос: В списъка на документите съдържащи се в офертата т.5 Списък на основните договори сходни с предмета на настоящата поръчка е обр.№6, а в приложените образци обр.№6 е декларация по чл.47 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 от ЗОП.Тъй като липсва образец-трябва ли да има такава декларация за изпълнените договори.

Отговор: В списъка на документите (Образец № 1, посочените номера на образци, както и образци следва да се имат като примерни.

Списъка следва да се попълни съобразно попълнените и приложени примерни образци и документи (които са описани в публичната покана и описани и приложени в документацията).

В документацията няма изискване за прилагане на изпълнени договори сходни с предмета на поръчката, поради което няма нужда да се прилагат.

 

Въпрос: По т.6 и 7 от Списъка на документите са посочени обр.7 и 7а а самите образци са 5 и 5а.

Отговор: При попълването на списъка следва да се опишат приложените документи, както са посочени в поканата и документацията.

Списъка следва да се попълни съобразно попълнените и приложени примерни образци и документи (които са описани в публичната покана и описани и приложени в документацията).

 

Въпрос: Цялата документация да бъде в един плик или цената и техническото предложение да бъдат отделени в отделен плик.

Отговор: Никъде (нито в поканата, нито в документацията) няма посочено изискване за поставянето на ценовото и техническото предложение в отделни пликове.

 

Въпрос: Предложение за изпълнение на поръчката е посочено обр.18 а самия предложен обр. е № 11.Същото се отнася и за за образеца на ценовата оферта.Записан е № 21 а приложения образец е 12.

Отговор: При попълването на списъка следва да се опишат приложените документи, както са посочени в поканата и документацията.

Списъка следва да се попълни съобразно попълнените и приложени примерни образци и документи (които са описани в публичната покана и описани и приложени в документацията).

 

 

Иван Алексиев /П/

Кмет на Община Поморие