04.01.2013

Обявления по ЗУТ от 04.01.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

 

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Ал инвест” – гр. Бургас – заинтересована страна, обявление №93-06-200/ 19.11.2012г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.18.562, 57491.18.563 и 57491.18.564 в м. „Кошарите” в землището на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 04.01.2013г.

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Панайот Ставрев Диомов – заинтересована страна, обявление №93-06-199/ 19.11.2012г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.17.179, 57491.17.180 и 57491.17.181 в м. „Чаира” в землището на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 04.01.2013г.