16.04.2018

Обява за длъжността „Социален работник“ в отдел ”Социална закрила”

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ 
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15;  тел. 0596/22 312; факс: 0596/25 842
Информационно обслужване: 0596/22 215; централа 0596/25 240 ;0596/24 724;
е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява едно изнесено свободно работно място на  длъжност социален работник в отдел ”Социална закрила”  – гр. Несебър

Изисквания за заеманата длъжност:

  • Образователна степен- висше бакалавър
  • Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки
  • Професионален опит – не се изисква
  • Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност

Необходими компетентности:

  • Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно
  • Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете
  • Ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :

Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, тел. за връзка 0596 / 2 52 40