13.04.2018

Стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Поморие – Лот 3

На 18.04.2018 г., от 13.00 ч., в Зала 2 на Община Поморие  ще се проведе начална пресконференция на Община Поморие, на която  ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по Проект  „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 3“, който се осъществява  по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0143-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на която  ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати.

Веднага след пресконференцията ще се проведе и церемония „Първа копка“, с  която стартира реализацията на строително-ремонтните дейности по проекта.

Основните цели на проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност на многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на ул. „Петър Берон“ № 7, кв. „Свобода“ бл.17 и ул. „Яворов“, № 62. Наред с това чрез реализацията на проекта ще се постигнат следните  по-конкретни цели:

  • Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, вързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

Общата  стойност на проекта е 1 326 110,90   лв. с ДДС (100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие).  Крайният срок за реализация на проекта е до 14.11.2018 г.

Тази публикация е създадена в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0143-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”