21.03.2018

Допълнение на тарифа №3 за услуги, предоставени от рибарско пристанище – Поморие и пасажерско пристанище – Поморие към наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и права на територията на общината

ВНОСИТЕЛ: ИВАН АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Проект

 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Поморие чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по допълнение на Тарифа №3  на е-mаil адрес: mayor@pomorie.bg или в деловодството на Община Поморие, ул. „Солна” №5

Мотиви към допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие са следните:

  1. Причини, налагащи допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община  .

Допълненията се изразяват в определяне на такси при заставане на борд на друго плавателно средство и ползването на сух док на пристанищата от многокорпусни кораби. Настоящите допълнения се налагат от факта че често, особено през летния сезон на пристанищата застават по два кораба на борд на едно място и това увеличава напрежението върху швартовите съоръжения, а многокорпусните заемат повече място на пирсовете и логично таксата трябва да е по – висока.

  1. Цели, които се поставят с допълнение на Тарифа №3 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Обхващане на всички видове плавателни съдове, използващи пристанищни услуги.

  1. Финансови и други средства, необходими за допълнение на Тарифа №3 на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие:

Допълнение на тарифа №3  не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от допълнение на Тарифа №3 на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие:

– увеличаване на приходната част на бюджета на Община Поморие;

  1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото допълнение на Тарифа №3 на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет – Поморие следния

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Поморие приема допълнение на Тарифа № 3 за услуги ,предоставени от Рибарско пристанище- Поморие  и Пасажерско пристанище-Поморие  към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие , както следва: 

1.Създава се нова точка 1.1 с текст Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд заплащат годишна кейова такса в размер на 50 % от таксата по точка 1.”

2.Създава се нова точка 2.1 с текст „ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд заплащат годишна кейова такса в размер на 50 % от таксата по точка 2. „

3.Допълва точка 3 с текст„собственици на еднокорпусни плавателни съдове”

  1. Създава се нова точка 3.1” Всички собственици на многокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса в размер на 6,00 лв. на линеен метър. „
  2. Създава се нова точка 4.2 с текст „ За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд се събира дневна кейова такса такса в размер на 50 % от таксата по точка 4.”
  3. Създава се нова точка 4.3 с текст „ За посещение на плавателни съдове на стария кей застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса такса в размер на 50 % от таксата по точка 4.1.”
  4. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.
  5. Наредбата влиза в сила след изтичане срока за обществено обсъждане.

 На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.