13.03.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 13.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на складова база в поземлен имот с идентификатор 00833.107.361 (по предходен план 00833.107.355) по КККР на гр.Ахелой, местност „Кюнчето”, община Поморие”, с възложител: Мариян Веселинов Минчев.

Община Поморие

Отдел УТООС