12.03.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 12.03.2018 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на допълващи обекти към ваканционен хотел в ПИ № 00833.7.15, по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „Хотел Инвестмънт” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие