12.03.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 12.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Пристройка към съществуваща сграда (магазин за хранителни стоки) – магазин за промишлени стоки и разширение към съществуващ магазин в УПИVI– 89, кв. 1 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Хасан Ахмед Дауд

Отдел УТООС

Община Поморие