07.03.2018

Окончателно класиране в конкурса за длъжността „Мл. експерт” в дирекция „Обществени поръчки”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

От проведеният подбор чрез конкурсна процедура за длъжността „Мл. експерт” в административно звено Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, обявен със  Заповед № РД-16-65/19.01.2018 г. на Кмета на Община Поморие:

Съгласно Протокол  № 3/07.03.2018г. на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-16-142/20.02.2018г. на Кмета на Община Поморие, за провеждане на подбор чрез конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт” в Дирекция „Обществени поръчки”, обявяваме окончателното класиране, както следва:

  1. Първо място – Гергана Любчева Стоянова с общ брой – 96 точки;
  2. Второ място – Радослава Стойкова Стефанова с общ брой – 85 точки;

Спечелил конкурса: Гергана Любчева Стоянова.

 

Председател на конкурсната комисия:  М. Динолов /П/