07.03.2018

Заповед забрана за паша

ЗАПОВЕД

 № РД  – 16 –

гр. Поморие,  26.02.2018г.

          На основание  чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите във връзка с чл. 124 от Закона за горите и предложение с вх. № 91-37-3/23.02.2018г. от ДЛС Несебър – ТП

ЗАБРАНЯВАМ

        Пашата на селскостопански животни в следните горски територии на територията на Община Поморие:

 

 1. Александрово – отдел 138 к,п ; 139 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5,6
 2. Бата – отдел 109 в,г,д; 115 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,6,7,8,,10,12,13; 117 ж,з; 118 а,в,г,д,е; 123 к,л,м; 146 а; 149 б,в,г,2,3; 150 а,б,в,г,1,2; 566 д,ж,з,к
 3. Белодол – отдел 111 д; 112 з; 113 а,б,в,г,д,е,ж,1,2; 114 а,б,в,1,2; 565 а,б,в,г,д,е,з,и,т
 4. Габерово – отдел 120 г,д,о; 121 в,д; 122 а,б,в,г; 123 г,д,е,ж,з,и; 124 ж,з,и,к,8,9,10; 127 б; 129 а,д; 130 д; 567 1
 5. Гълъбец – отдел 146 б,в,г,1,2; 147 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6,7,8; 148 а,б,в,г,1; 149 а,1
 6. Дъбник – отдел 118 ж,з,к,м,н,о,3,4,5; 119 а,б,в,г,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 7. Горица – отдел 19 с,4; 69 а,б,в,д,е,3; 70 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 71 а,б,в,г,д,е,ж,1; 72 а,б,в,г,д,е,1; 73 а,б,з,1,2; 76 г; 77 а,б,в,1; 78 а,б,в,1,2,3; 79 а,б,в,1,2,3; 81 б,в,г; 82 а,б,в,е,1,2,3,6,7; 83 а; 84 а,б,в,1,2,3,4,5,6,7,8; 85 а,б,в,г,2,3,4,5,6,7,8; 86 а,б,г,д; 87 б,г; 88 а,б,в,1; 89 а,г; 90 а,б,в,1,2,3,4; 91 а,б,в,г,1; 92 а,б,в,г,д,6,7,8,9,10; 93 а,б,в,г,1; 94 а,б,в,г,1,2; 95 а,б,в,г,1,2,3,4; 96 в,г,1,2; 153 а,б,д,е,ж,2; 154 б,в,д,е,1,2,3; 155 б,д,ж,1,2; 156 е, 163 н
 8. Каблешково – отдел 126 а,ж,1,2,6,7,8,9,10,11; 127 в,2,3,5; 128 б,1; 129 б,в,г,1,3,4,6,7; 130 г,е,ж,3; 131 а,б,в,д,ж,з; 132 3; 133 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 134 а,б,в,г,д,1,2; 136 а; 567 а,б,в,г,д,4
 9. Козичино – отдел 20 и,к; 21 е; 26 е,ж,3; 50 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2; 51 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4; 52 а,б,в,г1,2,3,4; 53 а,б,в,г,д,1,2,3; 54 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2; 55а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3; 56а,б,в,г,д,е,ж; 57а,б,в,г,д,е,ж,з; 58а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,но,п,р1,2,3,4; 59 а,б,в,г,д,е,ж,з,и1,2,3,4,5; 60 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2 61 а,б,в,г,д,е,1; 62 а,б,в,г,д,е,1,2,3; 63 г,1; 64 а,б,в,е; 65 д,е,ж,1; 66 а,б,в,г,к,1; 67а,в,г,д,з,и; 68 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1; 69 г,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,я,а1,1,2 73 в,г,ж; 74 а,б; 75 б,в,г,д,и,к,л,п ; 76 а,б,в,д ; 80 а,б,в,1,2 ; 81 а ; 155 г ; 159а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;160а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 ; 161 в,е,1 ; 162 а,б,в,е,ж,и,1 ; 163а,б,г,д,е,ж,з,к,л,о,1,2 ; 164 б,д,е,м,х ; 165 а,в,г,е,ж,з,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч ; 166 д,ж,з ;167 а,б,ж,з ; 168 а,д,е,ж,и ; 170 2 ; 171 б,в,л,м,н,1 ; 172 а,б,в,д,1 ; 173 а,б,в,г,2 ; 174а,б,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4 ; 175 а,в,г,1 ; 176 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5,6 ; 177 б,г,е,ж,1,2 ; 178 б,в,г,4,5,6,7 ; 179 а,б,в,д,е,1,3,4 ; 180 б,в,г,д,е,ж,з,1,2 ; 181 а,б,в,г,ж,з,и,к,л,р ; 182 а,б,в,2 ; 183 а,б,в,г,д,1,2,3 ; 184 б,г,д,е,ж,3 ; 185 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,я,а1,б1,1,2,3,4,5,6 ; 186 а,б,в,2,3,4,5 ; 187 а,б,в,г,д,е,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ; 188 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4 ; 189 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,о,1,2,3 ; 190 а,е,з ; 191 а,б,г,1; 192 в,г ; 193 а,б,в,г,д,е,1 ; 194 а,б,в,г,1  195 в,г,1 ; 196 а ; 197 б ; 199 е,м,н,о,с ; 200 а ; 201 а,б,в,г,д,з,и,к,л,м ; 202 в,г,д ; 203  а,б,в,г,д,е ; 204 б ; 205 а,б ; 206 а,е,ж,з ; 207 г,д ; 208 б,в ; 209 а,б,в,е,1 ; 210 а,е,и ;       211а,б,в,ж,к,л,1;212д,л;536а,б,о1,п1,с1,т1,1,2,3,4,26,27,28;538а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15   ;543 а
 10. Косовец – отдел 102 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1 ; 103 б,1,2,3,4,5 ; 104 б ; 109 а,б, ; 110 а,б,в,г,д ; 111 а,б,в,г ; 112 а,б,г,е,ж ;
 11. Медово – отдел 124 а,б,в,г,д,е,л,1,2,3,4,5,6,7 ; 137 в ; 566 г
 12. Порой – отдел 140 а,б,в,г,д,1 ; 141 а,б,в,г,2,4 ; 142 а,б,1 ; 143 а,б,в,г,д,е,ж,1,2 ; 144 а,б,д,е,ж,4,5,6 ;145 а,б,в,г,2
 13. Страцин – отдел 100 а,б,1,2,3 ; 101 а,б,в,1 ; 104 а,в,1 ; 105 а,б,в,г,д,1,2 ; 106 а,б,в,г,д,1 ; 107 а,б,в,г,д,е ; 108 з,к ; 151 а,б,в,г ; 152 в,2 ; 564 а,б,в,г,д

Настоящата заповед да се обявява на видно място в сградата на община Поморие, както и на интернет страницата на община Поморие.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Кунчо Гайдов – зам.кмет

СИТУП на Община Поморие.

 

 

 ИВАН АЛЕКСИЕВ

  Кмет на Община Поморие