06.03.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 06.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Монтаж на трансформатор 20/0,40kVв БКТП „Солено езеро” № 23, находящ се в ПИ № 57491.501.682 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  2. „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване с магазини за промишлени стоки и гаражи в ПИ № 57491.501.343 (УПИXXII,кв. 251) по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие