02.03.2018

Обявление по ЗУТ от 02.03.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Джаимекс” ООД – заинтересована страна, обявление №Об-44/ 07.02.2018г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ в кв.256 по плана на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 02.03.2018 г.