02.03.2018

Резултати от проведения писмен тест за длъжността „Мл. експерт” в Дирекция „Обществени поръчки”

Във връзка с провеждане на подбор чрез конкурсна процедура за длъжността младши експерт в административно звено Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-142/20.02.2018 г. на Кмета на Община Поморие, реши:

І. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест и допуснатите кандидати до следващ етап на конкурсната процедура, както следва:

  1. Радослава Стойкова Стефанова – 22 точки се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  2. Станислава Иванова Паксимова – 18 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  3. Златин Илиев Маличев – кандидата не се е явил на писмен тест и не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  4. Росица Танчева Илиева– кандидата не се е явил на писмен тест и не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  5. Златина Димова Димова – 11 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  6. Гергана Любчева Стоянова – 22 точки се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  7. Гергана Тодорова Пулакиева– кандидата не се е явил на писмен тест и не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  8. Пламен Александров Алексиев  – 18 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  9. Стояна Желязкова Самарова – 19 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  10. Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 07.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Поморие, находяща се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, като носят лична карта.

Председател на конкурсната комисия: 

Мирослав Динолов  /п/